Угода користувача

 

1. Загальні положення.

1.1. Ця Угода відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України є публічна оферта. Отримуючи доступ до матеріалів Сервісу, Користувач вважається таким, що приєднався до цій Угоди, приймає умови цієї оферти та положення Угоди (акцепт).
1.2. Безумовне прийняття (акцепт) умов цієї оферти здійснюється шляхом реєстрації на сайті Сервісу згідно зі ст. 642 Цивільного кодексу України.
1.3. Ця Угода, укладена шляхом акцепту цієї оферти, не вимагає двостороннього підписання і дійсно в електронному вигляді.
1.4. Використання матеріалів та функцій Сервісу регулюється нормами чинного законодавства України.

2. Предмет Угоди.

2.1. Предметом цієї Угоди є передача Власником Сервісу невиключних прав використання Сервісу «buylink.pro» Користувачеві на умовах простої (невиключної) ліцензії шляхом надання доступу до Сервісу на сервері , що належить Адміністрації Сервісу
2.2. Дія умов цієї Угоди поширюється на всі наступні оновлення та нові версії Сервісу. Погоджуючись з використанням нової версії Сервісу, Користувач приймає умови цієї Угоди для відповідних оновлень, нових версій Сервісу, якщо оновлення та/або нова версія Сервісу не супроводжується іншою угодою.
2.3. Сервіс «buylink.pro» є результатом інтелектуальної діяльності Адміністрації Сервісу та захищається законодавством України про захист інтелектуальної власності та нормами міжнародного права, усі виключні права на Сервіс, матеріали, що його супроводжують, і будь-які його копії, належать Адміністрації Сервісу. Право використання Сервісу надається Користувачеві виключно на умовах та в обсязі, обумовлених цією Угодою.

3. Умови використання Сервісу.

3.1. Платні послуги вважаються належним чином і прийнятими Користувачем у повному обсязі, якщо протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з моменту надання відповідної платної послуги Адміністрація Сервісу не отримала від Користувача мотивованих письмових претензій.
3.2. Адміністрація Сервісу здійснює технічну підтримку Користувача, у тому числі з питань, пов’язаних з функціональністю Сервісу та послугами, що надаються, а також особливостями експлуатації Сервісу.

4 Відповідальність сторін та порядок вирішення спорів.

4.1. Сервіс надається Користувачеві «як є» (as is) відповідно до загальноприйнятого у міжнародній практиці принципу. Це означає, що через проблеми, що виникають у процесі оновлення, підтримки та експлуатації Сервісу (в т. ч. проблеми сумісності з іншими програмними продуктами, а також невідповідності результатів використання Сервісу очікуванням Користувача тощо), Адміністрація Сервісу відповідальності не несе.
4.2. За порушення зобов’язань за Угодою Сторони відповідають відповідно до чинного законодавства України. При цьому відповідальність Адміністрації Сервісу перед Користувачем у разі вимоги відшкодування збитків обмежена розміром вартості сплачених Користувачем Платних послуг.
4.3. Жодна із Сторін не несе відповідальності за повне або часткове невиконання будь-якого зі своїх обов’язків, якщо невиконання є наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення Угоди та незалежних від волі Сторін. У разі дії обставин непереборної сили понад 3 (три) місяці будь-яка Сторона має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання своїх зобов’язань за цією Угодою (розірвати Угоду).
4.4. Оскільки Сервіс є об’єктом інтелектуальної власності Адміністрації Сервісу, відповідальність за порушення авторських прав настає відповідно до чинного законодавства України.
4.5. Адміністрація Сервісу не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цією Угодою, а також за прямі та непрямі збитки Користувача, включаючи втрачену вигоду та можливу шкоду, що виникла в тому числі внаслідок неправомірних дій користувачів мережі Інтернет, спрямованих на порушення інформаційної безпеки чи нормально функціонування Сервісу; відсутності Інтернет-з’єднань між комп’ютером Користувача та сервером Адміністрації Сервісу; проведення державними та муніципальними органами, а також іншими організаціями дій у рамках оперативно-розшукових заходів; встановлення державного регулювання (або регулювання іншими організаціями) господарської діяльності комерційних організацій у мережі Інтернет та/або встановлення зазначеними суб’єктами разових обмежень, що ускладнюють або унеможливлюють виконання цієї Угоди; та інших випадків, пов’язаних з діями (бездіяльністю) користувачів мережі Інтернет та/або інших суб’єктів, спрямованих на погіршення загальної ситуації з використанням мережі Інтернет та/або комп’ютерного обладнання, що існувала на момент укладення цієї Угоди.
4.6. У разі виникнення між Сторонами спорів або розбіжностей, що випливають з цієї Угоди або пов’язані з нею, Сторони вживуть усіх заходів для їх вирішення шляхом переговорів між собою.
4.7. У разі якщо не вдається вирішити спори та/або розбіжності, що виникли між Сторонами шляхом переговорів, то такі спори вирішуються в компетентному суді.

5. Інші умови.

5.1. Ця Угода набирає чинності з дати акцепту та діє до повного виконання своїх зобов’язань Сторонами.
5.2. Ця Угода може бути розірвана достроково за взаємною угодою Сторін, а також з ініціативи Адміністрації Сервісу у разі порушення Користувачем умов цієї Угоди без повернення останньої будь-яких коштів.
5.3. Оскільки ця Угода є офертою, і в силу чинного цивільного законодавства України Адміністрація Сервісу має право на відкликання оферти відповідно до ст. 642 ЦК України. У разі відкликання цієї Угоди протягом терміну її дії ця Угода вважається припиненою з моменту відкликання. Відкликання здійснюється шляхом розміщення відповідної інформації на сайті.
5.4. Сторони домовилися, що під час виконання цієї Угоди допускається використання підписів представників Сторін, а також їх печаток за допомогою засобів факсимільного зв’язку, механічного чи іншого копіювання, електронно-цифрового підпису або іншого аналога власноручного підпису керівників та печаток організацій. Сторони підтверджують, що додатки до цієї Угоди, підписані та оформлені вказаним у цьому пункті способом, мають юридичну силу та є обов’язковими для виконання сторонами.
5.5. Адміністрація Сервісу має право в односторонньому порядку внести зміни до умов надання послуг Сервісу, розмістивши про це інформацію на сайті у публічному доступі та внісши зміни до цієї Угоди.
5.6. Зазначені зміни в умовах цієї Угоди набувають чинності з дати їх публікації, якщо інше не зазначено у відповідній публікації. Продовження використання Сервісу Користувачем після внесення змін та/або доповнень до Угоди означає прийняття та згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями.

6. Гарантії.

6.1. За винятком гарантій, прямо зазначених у тексті цього договору, Адміністрація Сервісу не надає жодних інших гарантій.
6.2.Адміністрація Сервісу гарантує Користувачеві, що його персональні дані, розміщені на Сервісі, будуть доступні лише у суворій відповідності до законодавства України та/або у порядку та обсязі, погодженому з Користувачем.
6.3. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови справжньої оферти шляхом її акцепту, Користувач запевняє Адміністрацію Сервісу та гарантує, що він:

  • вказав достовірні персональні дані при реєстрації замовлення;
  • укладає цей договір добровільно;
  • ознайомився із всіми умовами цього договору;
  • повністю розуміє та підтверджує предмет оферти та договору;
  • має всі права та повноваження, необхідні для укладання та виконання цього договору.

8. Адреса та реквізити Власника Сервісу.

Юридична особа: ФОП Мовчан О.О.

61000, Харківська обл., м. Харків, вул. Свободи

Електронна адреса: info@buylink.pro